6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan memuriyet mahalline ilişkin Defterdarlığımızın 11/03/2019 tarih ve 708 sayılı görüşü